شرکت ایران خودرو
راه اندازی نیروگاه های خورشیدی|خدمات مهندسی Civil|طراحی و مهندسی PLC و DCS

شرکت ایران خودرو

خط رنگHayden

ساخت تابلو های برق و کنترل PLC

تامین تجهیزات تابلو های برق و کنترل

نصب و راه اندازی تابلو ها و تجهیزات برق و کنترلی

خط مونتاژ سمند

ساخت تابلو های برق و کنترل PLC

تامین نجهیزات تابلو های برق و کنترل

نصب و راه اندازی تابلو ها و تجهیزات برق و کنترلی

خط انتقال لاستیک

طراحی ، تامین تجهیزات و ساخت تابلو های برق

خط EMS شیر هولز

نصب و راه اندازی تابلو ها و تجهیزات برق

خط ذخیره بدنه PBS (Painted Body Storage)

طراح و تامین تجهیزات و ساخت تابلو ها