شرکت پارس خودرو
راه اندازی نیروگاه های خورشیدی|خدمات مهندسی Civil|طراحی و مهندسی PLC و DCS

شرکت پارس خودرو

خط رنگ ماکسیما

ساخت تابلو های برق و کنترل PLC

تامین تجهیزات تابلو های برق و کنترل

سالن منتاژ پی کی ۱۰۰ و پراید

ساخت تابلو های برق و کنترل PLC

تامین تجهیزات تابلو های برق و کنترل

سالن پروژه L90

ساخت  تابلو های برق و کنترل PLC

تامین تجهیزات تابلو های برق و کنترل