سوابق کاری در صنعت پتروشیمی
راه اندازی نیروگاه های خورشیدی|خدمات مهندسی Civil|طراحی و مهندسی PLC و DCS