سوابق کاری در صنعت نساجی
راه اندازی نیروگاه های خورشیدی|خدمات مهندسی Civil|طراحی و مهندسی PLC و DCS

سوابق کاری در صنعت نساجی

۱٫ کبیر ریس (واحد های ۱و۲و۳)

ساخت تابلو های برق رسانی و ماشین آلات

۲٫پروژه نخ البرز

ساخت تابلو های برق

نظارت بر عملیات نصب تجهیزات برق

رسیدگی سیناریس

ساخت تابلو های توزیع برق و خازن

ساخت تابلو های ماشین آلات

۳٫ریسندگی سینا ریس

۴٫ریسندگی پشم کاشان

۵٫ریسندگی اعتمادیه بوشهر

۶٫طرح توسعه کارخانجات مقدم

۷٫ریسندگی کامان

۸٫ریسندگی املش

۹٫ریسندگی صوفی آباد

۱۰٫زرین نخ گرگان