برخی خدمات قابل ارائه در زمینه فنی مهندسی

طراحی سیستم های برق و کنترل و ابزار دقیق